Home / Tòisich

Ath choinneamh an Comainn: ‘Mnathan Innse-Gallach’ òraid le Toria Banks,’ Talla na h-eaglaise Cuirt-a-Chruinn, an dara latha deug dhen Chèitinn 2018, 7f

Next meeting of the Society: ‘Hebridean Women’ talk by Toria Banks, Church Hall, Church of Scotland Crown Court, WC2B, 5EZ), 12 May 2018, 7 pm

Ath seirbhis Ghàidhlig ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn: La na Sàbaid an treas latha deug de’n Cheitinn 2018, 3.30f

Next Gaelic service in Crown Court Church of Scotland: Sunday 13 May 2018, 3.30 pm