Sandy Jones at the Mod

Home / Tòisich

Ath Choinneamh

Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus Orain is Bàrdachd le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, Bàrd a’ Chomuinn 2019-2020

Disathairne an coigeamh latha deug de’n Gearrain 2020, 7f

Anns an eaglais Cuirt a Chruin, Covent Garden, WC2B 5EZ

Next Meeting:

AGM and Songs and Poems by Sandy NicDhòmhnaill Jones, Bàrd a’ Chomuinn (Gaelic Crowned Bard) 2019-2020, who will sing and recite her own compositions

Saturday 15 February 2020, 7 pm

In Crown Court Church of Scotland, Covent Garden WC2B 5EZ

Bàrd a Chomuinn Ghàidhealaich

 

Chaidh Sandaidh NicDhomhnaill Jones ainmeachadh mar Bhàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich, son na bliadhna 2019-2020.

’S e urram dha-rìribh an duais shonraichte seo agus fìor eachdraidheil. Ath-chlo-bhuail Acair (foillsichear aig Sandaidh)  an leabhair aice ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ mar chomharrachadh na Duaise.

Sandy NicDhomnaill Jones was appointed as the  ‘Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich’ (Gaelic Crowned Bard), for the year 2019-2020.

This is a special and historic literary award. Sandy’s publisher, Acair Books has reprinted her collection of Gaelic poetry and songs, ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ to celebrate the award.

Meal do naidheachd gu dearbh, Sandaidh! Urram mor. Tha sinn moiteil asad.

Many congratulations, Sandy! A great honour. We are proud of you.