cottage in the snow

Home / Tòisich

 

Ath choinneamh an Comainn: Coinneamh Choitcheann Bhliadhnal agus Ceilidh comhla ri Coisir Ghaidhlig Lunnainn, Talla na h-eaglaise Cuirt-a-Chruinn, an darna latha dhen Dubhlachd 2017, 7f

mapa an seo

Next meeting of the Society: AGM and ceilidh with the London Gaelic choir, Church Hall, Church of Scotland Crown Court, WC2B, 5EZ), 2 December 2017, 7 pm

Ath sheirbhis Ghàidhlig ann an Lunnainn: Latha na Sàbaid an deicheamh latha dhen Dubhlachd, 2017, 3.30f, Eaglais Cùirt-a-Chrùinn (Church of Scotland Crown Court, WC2B 5EZ), leis an Urramach Greum Moireasdan, Eaglais na h-Alba, Glaschu.  Fàilte romhaibh!

The next London #Gaelic Service will be on Sunday, 2nd December, at 3:30 pm, at Crown Court Church of Scotland, WC2B 5EZ. Preacher: Rev Graham Morrison, Church of Scotland, Glasgow. All are very welcome.

More information @LondonGaelic Services and a map here

 

 

Tha sinn a’togail na làraich-lìn seo gu slaodach, ach ”s ann uidh air ‘n uidh a thogar an caisteal’.

We are slowly building this website, but ‘Rome was not built in a day’.