Home / Tòisich

 

Thèid salm Gàidhlig (65, French) a seinn le feudhainn aig Còisir Gàidhlig Lunnainn san seirbhis goirid sonraichte san Lumen URC, Bloomsbury, 27 Lùnastal, 6.30f. Bi fàilte cridheil ann air duine sam bidh. Gheibh sibh barrachd fiosrachadh an seo agus mapa an seo

A Gaelic psalm (65, French) will be sung by some of the London Gaelic Choir at a special short service at Lumen URC, Bloomsbury, 27 August, at 6.30 p.m. All are welcome. You will find more information here and a map here

 

 

Tha sinn a’togail na làraich-lìn seo gu slaodach, ach ”s ann uidh air ‘n uidh a thogar an caisteal’.

We are slowly building this website, but ‘Rome was not built in a day’.