Home / Tòisich

Ath choinneamh an Comainn: ‘Mnathan Innse-Gallach’ òraid le Toria Banks,’ Talla na h-eaglaise Cuirt-a-Chruinn, an dara latha deug dhen Chèitinn 2018, 7f

Next meeting of the Society: ‘Hebridean Women’ talk by Toria Banks, Church Hall, Church of Scotland Crown Court, WC2B, 5EZ), 12 May 2018, 7 pm

 

 

 

 

 

Bidh Donnchadh Siosalach a’cluich san taigh Cecil Sharp an naoidheamh latha deug de’n Giblean 2018 7.30-10f. S’ e fidhlear gu math sonraichte a th’ann agus bheir e seachad ceòl a sgriobh e mun bhàgh ‘Sandwood’ taobh tuath Chataibh. Seall seo.

Duncan Chisholm will be playing at Cecil Sharp House on Thursday 19th April 2018, 7.30-10 pm. He is an exceptional fiddler and he will be presenting music he wrote about Sandwood bay in the north of Sutherland.  See here.