Home / Tòisich

Ath Choinneamh

an seachdamh latha d’en Sultain 2019, 7f

‘Bha e caillte agus fhuaireadh e: sgeulachd ciad leabhair-gnothaichean ar Comainn’

le Chris Hood

Next meeting

7 September 2019, 7 pm

‘Lost and Found: The Story of Our Society’s First Minute Book’

Coinneamhan eile 2019

– an dàrna latha de’n Samhain

Other Meetings 2019

– 2nd November 2019

Ath sheirbhis Ghàidhlig ann an eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnain

an ochdamh latha de’n Sultain 2019 aig 3.30f

leis an Urramach Iain T. Caimbeul, Eaglais Shaor na h-Alba, Dùn Èideann

Next Gaelic service at Crown Court Church of Scotland

12th May at 3.30 p.m. with the Reverend Ian T Campbell, Free Church of Scotland, Edinburgh

Na Trads 2018