Home / Tòisich

 

An ath sheirbhis Ghàidhlig ann an Lunnainn: Latha na Sàbaid 10 de’n t-Sultain, 3:30 feasgar, aig Eaglais Cùirt-a-Chrùinn (Church of Scotland Crown Court, WC2B 5EZ), leis an Urramach Domhnall Moireasdan, Eaglais an h-Alba, Na Hearadh.
Fàilte romhaibh!

Gheibh sibh barrachd fiosrachadh @LondonGaelicServices  agus mapa an seo

The next London #Gaelic Service will be on Sunday, 10th September, at 3:30 pm, at Crown Court Church of Scotland, WC2B 5EZ. Preacher: Rev Donald Morrison, Church of Scotland, Isle of Harris. All are very welcome.

More information @LondonGaelic Services and a map here

 

 

Tha sinn a’togail na làraich-lìn seo gu slaodach, ach ”s ann uidh air ‘n uidh a thogar an caisteal’.

We are slowly building this website, but ‘Rome was not built in a day’.