Home / Tòisich

Ath Choinneamh

Cèilidh an Earraich

le Còisir Lunnainn agus Comunn Gàidhlig Lunnainn

an t-aona latha deug de’n Chèitean 2019, 7-11f

Còmhlan-ciùil: Lochnagar

Ionad Cuimreach, 157-163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Dannsadh-biadh-crannchur-gill

tiogaidean £20 (£10, 5-18) agus mapa 

Next meeting

Spring Cèilidh

by the London Gaelic Choir and the Gaelic Society of London

11 May 2019, 7-11 pm

Band: Lochnagar

Welsh Centre, 157-163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Dancing-refreshments-raffle

Tickets £20 (£10, 5-18) and map

Coinneamhan eile 2019

– an seachdamh latha de’n Sultain

– an dàrna latha de’n Samhain

Other Meetings 2019

– 7th September

– 2nd November

Ath sheirbhis Ghàidhlig ann an eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnain

an dara latha deug de’n Chèitean 2019 aig 3.30f

leis an Urramach Eòghann MacGhill’Eathain, Eaglais na h-Alba, Gibraltar

Next Gaelic service at Crown Court Church of Scotland

12th May at 3.30 p.m. with the Reverend Ewen MaLean, Church of Scotland, Gibraltar

Na Trads 2018