cottage in the snow

Home / Tòisich

Ath Choinneamh

Feasgar ‘Cur ceist’

Disathairne an naoitheamh latha de’n Ghearran 2019, aig 7.30f

Quiz Night

Saturday 9 February 2019, 7.30 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Latha Aoidheachh Còisir Lunnainn

Dimairt an naoitheamh latha fichead de’n Fhaoilleach 2019, aig 7.30f

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

London Gaelic Choir Open Day

Tuesday 29th January 2019, 7.30 pm

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Coinneamhan eile 2019

– an t-aona latha deug de’n Chèitean

– an seachdamh latha de’n Sultain

– an dàrna latha de’n Samhain

Other Meetings 2019

– 11th May

– 7th September

– 2nd November

Na Trads 2018

Cuimhneachan nan ceud bliadna air long-bhriseadh na h-‘Iolaire’ 1919

Ness Historical Society