Home / Tòisich

Leughaidhen agus Duain aig àm Nollaig: La na Sàbaid an darna latha dhen Dùbhlachd 2018, 6.30f

leis an Urramach Uisdean Greum còmhla ri Còisir Lunnainn

anns an eaglais ath-leasachte aonaichte Lumen, 88 Tavistock Place, WC1H 9RS

Readings and Carols for Christmas in Gaelic

with Revd. Hugh Graham with the London Gaelic Choir

Lumen United Reformed Church, 88 Tavistock Place WC1H 9RS

Ath seirbhis Ghàidhlig ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn: La na Sàbaid an naoimh latha dhen Dùbhlachd 2018, 3.30f

Leis an Urramach Coinneach MacLeòid

Next Gaelic service in Crown Court Church of Scotland: Sunday 9 December 2018, 3.30 pm

With Revd. Kenneth MacLeod