Sandy Jones at the Mod

Home / Tòisich

Ath Coinneamhan 2020

Aire: Air sgàth na CV bhiorais, tha an suidheachadh dona agus tha cuisean air atharrachadh gu luath. Chan eil sinn cinnteach dè thachras don planaichean seo. Cuir sùil air an larach-lin seo bho àm gu àm.

An t-Og Mhios

Disathairne an 6mh latha de’n Og Mhios, 7f: (maille ri Còisir Lunnainn): Consairt cuimhneachan ceud an Urramach Ruairidh MacDhòmhnaill nach marainn (a rinn eadar-theangachadh nan duain gu leir le Raibeart Burns),Eaglais ath-leasaichte aonaichte Lumen, 88 Tavistock Place, WC1H 9RS

Disathairne an 13mh latha de’n Og Mhios: 7f (maille ri Còisir Lunnainn): Cèilidh Samhradh, London Scottish House, 95 Horseferry Road, SW1P 2DX

Next meetings

Please note: these events were planned before the introduction of measures to contain the Coronavirus outbreak. We do not know if we will be able to go ahead with them. Please keep an eye on the website for up-to-date information.

JUNE

Sat 6 June: Concert celebrating the centenary of Rev. Ruairidh MacDhòmhnaill, who translated the works of Burns into Gaelic. This is a Còisir Lunnainn and Comunn Gàidhlig Lunnainn event. Lumen United Reformed Church, 88 Tavistock Pl, WC1H 9RS, 7pm. Ticketing details to follow.

Sat 13 June: Summer Ceilidh. Còisir Lunnainn & Comunn Gàidhlig Lunnainn event. London Scottish House, 95 Horseferry Road, SW1P 2DX, 7pm. Ticketing details to follow.

Sat 26 September: Songs and poems from Sandy NicDhòmhnaill-Jones, the Gaelic Crowned Bard (Comunn Gàidhlig Lunnainn event), Crown Court Church. More details to follow.

Sat 14 November: Comunn Gàidhlig Lunnainn Quiz and AGM, Crown Court Church. More details to follow.

Bàrd a Chomuinn Ghàidhealaich

 

Chaidh Sandaidh NicDhomhnaill Jones ainmeachadh mar Bhàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich, son na bliadhna 2019-2020.

’S e urram dha-rìribh an duais shonraichte seo agus fìor eachdraidheil. Ath-chlo-bhuail Acair (foillsichear aig Sandaidh)  an leabhair aice ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ mar chomharrachadh na Duaise.

Sandy NicDhomnaill Jones was appointed as the  ‘Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich’ (Gaelic Crowned Bard), for the year 2019-2020.

This is a special and historic literary award. Sandy’s publisher, Acair Books has reprinted her collection of Gaelic poetry and songs, ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ to celebrate the award.

Meal do naidheachd gu dearbh, Sandaidh! Urram mor. Tha sinn moiteil asad.

Many congratulations, Sandy! A great honour. We are proud of you.