Home / Tòisich

Ath choinneamh an Comainn: Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus òraid le John Murray mu ‘Litreacheas na Tìre – Oran, Bardach is Sgeulachd,’ Talla na h-eaglaise Cuirt-a-Chruinn, Disathairne an treas latha dhen Samhain 2018, 7f

Next meeting of the Society: AGM and talk by John Murray on ‘Literature of the Gaelic Landscape: Song, Poem and Tale,’ Church Hall, Church of Scotland Crown Court, WC2B, 5EZ), Saturday 3 November 2018, 7 pm

Fèis Camanachd Lunnainn, Disathairne an siathamh latha dhen Dàmhair 2018, Eastcote Sports Club, Ruislip HA4 7JZ

London Shinty Festival, Saturday 6 October 2018, Eastcote Sports Club, Ruislip HA4 7JZ

Consairt ‘beathachadh nan 50,000’ ann an Eaglais Chaluim Cille an Lunnainn, Disathairne an fhicheadamh lath dhen Dàmhair 2018, 3 agus 7.30 f

Concert, ‘Feeding the 50,000’ in St Columba’s Church London, Saturday 20 October 2018, 3 and 7.30 pm

Ath seirbhis Ghàidhlig ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn: La na Sàbaid an naoimh latha dhen Dùbhlachd 2018, 3.30f

Leis an Urramach Coinneach MacLeòid

Next Gaelic service in Crown Court Church of Scotland: Sunday 9 December 2018, 3.30 pm

With Revd. Kenneth MacLeod