Home / Tòisich

Ath Choinneamhan 2019

– an t-aona latha deug de’n Chèitean

– an seachdamh latha de’n Sultain

– an dàrna latha de’n Samhain

Next Meetings 2019

– 11th May

– 7th September

– 2nd November

Ath sheirbhis Ghàidhlig ann an eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnain

an deicheamh latha de’n Màirt aig 3.30f

Next Gaelic service at Crown Court Church of Scotland

10th March at 3.30 p.m.

Na Trads 2018