cottage in the snow

Home / Tòisich

Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Coinneamhan 2019:

an naoidheamh latha de’n Ghearran

an t-aona latha deug de’n Chèitean

an seachdamh latha de’n Sultain

an dàrna latha de’n Samhain

Meetings 2019

9th February

11th May

7th September

2nd November

Na Trads 2018

Cuimhneachan nan ceud bliadna air long-bhriseadh na h-‘Iolaire’ 1919

Ness Historical Society