Home / Tòisich

Ath choinneamh an Comainn: Orain bho Ainsley Hamill,  Talla na h-eaglaise Cuirt-a-Chruinn, Disathairne an còigeamh latha deug dhen t-Sultuine 2018, 7f

Next meeting of the Society: Songs from Ainsley Hamill, Church Hall, Church of Scotland Crown Court, WC2B, 5EZ), Saturday 15 September 2018, 7 pm

Ath seirbhis Ghàidhlig ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn: La na Sàbaid an naoimh latha dhen t-Sultuine 2018, 3.30f

Leis an t-Ollamh Urramach Aonghas MacGhillemhoire

Next Gaelic service in Crown Court Church of Scotland: Sunday 9 September 2018, 3.30 pm

With Revd. Dr. Angus Morrison

Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus òraid le John Murray mu ‘Litreacheas na Tìre – Oran, Bardach is Sgeulachd,’ Disathairne an treas latha deug dhen Dùbhlachd 2018

AGM and talk by John Murray on ‘Literature of the Gaelic Landscape: Song, Poem and Tale’ Saturday 3 December 2018

 

p