Home / Tòisich

Ath Choinneamh

Ath sheirbhis Ghàidhlig ann an eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnain

an ochdamh latha de’n Sultain 2019 aig 3.30f

leis an Urramach Iain T. Caimbeul, Eaglais Shaor na h-Alba, Dùn Èideann

Next Gaelic service at Crown Court Church of Scotland

12th May at 3.30 p.m. with the Reverend Ian T Campbell, Free Church of Scotland, Edinburgh

Bàrd a Chomuinn Ghàidhealaich ùr

Sandy Jones at the Mod

Chaidh Sandaidh NicDhomhnaill Jones ainmeachadh mar Bhàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich ùr, son na bliadhna 2019-2020.

’S e urram dha-rìribh an duais shonraichte seo agus fìor eachdraidheil. Ath-chlo-bhuail Acair (foillsichear aig Sandaidh)  an leabhair aice ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ mar chomharrachadh na Duaise.

Sandy NicDhomnaill Jones was appointed as the next ‘Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich’ (Gaelic Crowned Bard), for the year 2019-2020.

This is a special and historic literary award. Sandy’s publisher, Acair Books has reprinted her collection of Gaelic poetry and songs, ‘Crotal Ruadh – Red Lichen’ to celebrate the award.

Meal do naidheachd gu dearbh, Sandaidh! Urram mor. Tha sinn moiteil asad.

Many congratulations, Sandy! A great honour. We are proud of you.