O chionn 4 bliadhnachan rinn Alison Wilding RA da thruinnsear umha sònraichte. Chaidh iad a toirt seachad do Lumen URC mar chomharradh buidheachais airson 200 bliadhnachan seirbheisean Gàidhlig ann an Lunnainn. Rinn Alison na truinnsearan às faclan a’ Bhiòbaill agus tha rann leabhair an fhaidh Daniel anns am fear seo (Daniel 12: 3)

Alison Wilding RA made two special bronze plates 4 years ago. They were presented to Lumen URC as a token of thanksgiving for 200 years of Gaelic services in London. Alison made the plates out of words from the Bible and there is a verse from the book of Daniel on this one (Daniel 12: 3).

plate

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.