Photograph of oak leaf

About us / Mu ar deidhinn

Eachdraidh a’ chomainn

Chaidh an comann a stèidheachadh a’ chiad turas 1777. O sin a-mach bha moran daoine ainmeil nam ball, mar eisimpleir Edward Dwelly (neach-ionnsaichadh a dh’fhoillsich am faclair Gàidhlig as ainmeile 1911). Chur an comunn air cois mar an ceudna buidheannlhc-badgean eile, mar eisimpleir an London Highland club (buidheann-dannsaidh le facal-suaicheantais ‘Cairdean nan Gaidheal’) 1923.

The society was first established in 1777. Since then many famous people have been members, for example Edward Dwelly (a Gaelic learner who published the most famous Gaelic dictionary in 1911). The society also set up other groups, for instance the London Highland Club (a dance club, motto ‘friendship of the Gaels’) in 1923.

Tachartan

Bidh an comann a cur air adhart mu thrì no cheithir tachartan gach bliadhna

Ballrachd

Faodaidh neach sam bith