Photograph of oak leaf

About us / Mu ar deidhinn

Eachdraidh a’chomuinn

Chaidh an comunn a stèidheachadh a’ chiad turus 1777. O chionn sin bha moran daoine ainmeil nam ball, mar eisimpleir Edward Dwelly (neach-ionnsaichadh a dh’fhoillsich am faclair Gàidhlig as iomraitiche 1911). Chur an comunn air cois mar an ceudna buidheannlhc-badgean eile, mar eisimpleir an London Highland club (buidheann-dannsadh le facal-suaicheantais ‘Cairdean nan Gaidheal’) 1923.

The society was first established in 1777. Since then many famous people have been members, for example Edward Dwelly (a Gaelic learner who published the most famous Gaelic dictionary in 1911). The society also set up other groups, for instance the London Highland Club (a dance club, motto ‘friendship of the Gaels’) in 1923.

Tachartan

Bidh an comunn a cur air adhart mu tri no ceithear tachartan gach bliadhna

Ballrachd

Faodaidh neach sam bith