Ath choinneamh / Next meeting

Consairt: ‘Guthan an Iar’ / Concert featuring ‘Guthan an Iar’ (‘Voices of the West’)

Disathairne an treas latha deug de’n Chèitein 2017, aig 7 f

Saturday 13 May 2017, 7 pm

Anns an Eaglais Lumen/Regent Square an Lunnainn

Lumen/Regent Square Church, 88 Tavistock Place

dealbh Guthan an Iar

Guthan an Iar

Chaidh a’ bhuidheann-seinn  ‘Guthan an Iar’ (16 seinneadairean) a stèidheachadh ann an Uibhist a Deas 2013. Bidh iad a’seinn òrain tradiseanta Uibhisteach agus thug iad duais ‘Peer’ an uiridh.

The group (16 singers) was founded in South Uist in 2016. they sing traditional songs from Uist and won a Peer Award last year.

Tiùib as fhaisge/nearest tube: Russell Square or Kings Cross

Buffet

£15

Seo am mapa/ here is the map

http://

Ma bhitheas sibh a’ tighinn, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming