Ath choinneamh / Next meeting

Aire: Air sgàth na CV bhiorais, tha ar planaichean air atharrachadh. Cha bhith coinneamhan sam bith againn an t-Og Mhios, ach bith feasgar ‘cur ceist’ air loidhne Diardaoin an 2mh latha dhen Iuchair, 7.30f. Bith fàilte chridheil a feitheamh air gach duine.

Bith an tachartas air Zoom. Cuiridh sinn ceangal Zoom gu seoladhan p.d. nam buill a bh’againn ro 2mh dhen Iuchair. Cur fios thugainn mar bhitheas thu ag iarraidh fiathachadh.

On Thursday 2 July, at 7:30pm, we will have an online quiz night, and we would love you to join us.

The event will take place through Zoom. There will be some songs in between rounds (volunteers are very welcome — if you’d like to sing, please get in touch!) as well as some time to chat and catch up at with friends after the quiz and during the break. The event should last about one and a half hours.

A link to join the event will be sent to everyone on our email list before 2 July, If you are not on our email list and you would like to join, please write to us via the contact form and we will be glad to add you to the invitation list.

We hope to arrange another event later in the summer. As things progress over the coming months, we will decide what form that event should take.

For now, though, we look forward to having you with us at our quiz on Thursday 2 July.

 

Disathairne an 26mh latha  de’n Sultain, 7f: Orain is duain le Sandaidh NicDhòmhnaill-Jones, Bàrd a Chomuinn Ghàidhealaich, Eaglais Cùirt-a-Chrùin, WC2B 5EZ

Disathairne an 14mh latha de’n Samhain 7f  ‘Cur Cheist’ agus coinneamh choitcheann bhliadhnail, Eaglais Cùirt-a-Chrùin, WC2B 5EZ

Sat 26 September: Songs and poems from Sandy NicDhòmhnaill-Jones, the Gaelic Crowned Bard (Comunn Gàidhlig Lunnainn event), Crown Court Church. More details to follow.

Sat 14 November: Comunn Gàidhlig Lunnainn Quiz and AGM, Crown Court Church. More details to follow.