Ath choinneamh / Next meeting

Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus Ceilidh

Disathairne an darna latha dhen Dubhlachd 2017, aig 7f

Annual General Meeting and Ceilidh

Saturday 2 December 2017, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming