Ath choinneamh / Next meeting

‘Mnathan Innse-Gallach,’ òraid le Toria Banks

Disathairne an dara latha deug dhen Chèitinn 2018, aig 7f

‘Hebridean Women,’ talk by Toria Banks

dealbh Toria Banks

Toria Banks

Saturday 12 May 2018, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

 

 

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming