Ath choinneamh / Next meeting

Di-sathairne an seachdamh latha d’en Sultain 2019, 7f

‘Bha e caillte agus fhuaireadh e: sgeulachd ciad leabhair-gnothaichean ar Comainn’

le Chris Hood

Chaidh ciad leabhar-gnothaichean an CGL air caill fad còrr is ceud bliadhna, s’e air nochdadh a-rithist an ùiridh. Bidh an tachartas seo a’ comharrachadh ath-lorgach a’sgriobhainn àraid agus luachdmhor seo

Saturday 7th September 2019, 7 pm

‘Lost and Found: The Story of Our Society’s First Minute Book’

by Chris Hood (member)

Lost for more than 100 years, the GSL’s first minute book turned up again last year. This event will celebrate the rediscovery of this unique and precious document and give members a chance to find out something about it.