Ath choinneamh / Next meeting

Coinneamhan 2020 (Planaichean)

Aire: Air sgàth na CV bhiorais, tha an suidheachadh dona agus tha cuisean air atharrachadh gu luath. Chan eil sinn cinnteach dè thachras don planaichean seo. Cuir sùil air an larach-lin seo bho àm gu àm.

An t-Og Mhios

Disathairne an 6mh latha de’n Og Mhios, 7f: (maille ri Còisir Lunnainn): Consairt cuimhneachan ceud an Urramach Ruairidh MacDhòmhnaill nach marainn (a rinn eadar-theangachadh nan duain gu leir le Raibeart Burns),Eaglais ath-leasaichte aonaichte Lumen, 88 Tavistock Place, WC1H 9RS

Disathairne an 13mh latha de’n Og Mhios: 7f (maille ri Còisir Lunnainn): Cèilidh Samhradh, London Scottish House, 95 Horseferry Road, SW1P 2DX

Disathairne an 26mh latha  de’n Sultain, 7f: Orain is duain le Sandaidh NicDhòmhnaill-Jones, Bàrd a Chomuinn Ghàidhealaich, Eaglais Cùirt-a-Chrùin, WC2B 5EZ

Disathairne an 14mh latha de’n Samhain 7f  ‘Cur Cheist’ agus coinneamh choitcheann bhliadhnail, Eaglais Cùirt-a-Chrùin, WC2B 5EZ

Planned meetings 2020

Please note: this list was developed before the introduction of measures to contain the Coronavirus outbreak. Please keep an eye on the website for up-to-date information.

JUNE

Sat 6 June: Concert celebrating the centenary of Rev. Ruairidh MacDhòmhnaill, who translated the works of Burns into Gaelic. This is a Còisir Lunnainn and Comunn Gàidhlig Lunnainn event. Lumen United Reformed Church, 88 Tavistock Pl, WC1H 9RS, 7pm. Ticketing details to follow.

Sat 13 June: Summer Ceilidh. Còisir Lunnainn & Comunn Gàidhlig Lunnainn event. London Scottish House, 95 Horseferry Road, SW1P 2DX, 7pm. Tickets details here.

Sat 26 September: Songs and poems from Sandy NicDhòmhnaill-Jones, the Gaelic Crowned Bard (Comunn Gàidhlig Lunnainn event), Crown Court Church. More details to follow.

Sat 14 November: Comunn Gàidhlig Lunnainn Quiz and AGM, Crown Court Church. More details to follow.