Ath choinneamh / Next meeting

Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus Orain is Bàrdachd le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, Bàrd a’ Chomuinn 2019-20

Disathairne an coigeamh la deug de’n Ghearrain 2020, 7f

Anns an eaglais Cuirt a Chruin, Covent Garden, WC2B 5EZ

Seo am mapa

Tiocaidean £10

Annual General Meeting and Songs and Poetry by Sandy NicDhòmhnaill Jones, Gaelic Crowned Bard 2019-2020

Saturday 15 February 2020, 7 pm

Crown Court Church Hall, Covent Garden, WC2B 5EZ

Here is the map

Tickets £10

To help us plan and cater for these events please let us know via the contact form page if you wish to attend