Ath choinneamh / Next meeting

‘Suipear nam bàird’ comhla ri Linda NicLeòid

Disathairne an siathamh latha deug dhen Sultain 2017, aig 7f

Saturday 16 September 2017, 7 pm

Anns an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Tha Linda NicLeòid

r.

Tiùib as fhaisge/nearest tube: Holborn

 

Seo am mapa/ here is the map

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming