Ath choinneamh / Next meeting

‘Suipear nam bàrd’ còmhla ri Linda NicLeòid a Uibhist a Tuath. Bi Linda a’ bruidhinn air Dòmhnall Ruadh Chorùna agus a’ seinn cuid de na h-òrain aige

Disathairne an siathamh latha deug dhen Sultain 2017, aig 7f

‘Suipear nam Bàrd with guest Linda MacLeod of North Uist. Linda will speak about the work of the Uist war poet, Dòmhnall Ruadh Chorùna (Donald MacDonald) and sing some of his songs

Saturday 16 September 2017, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Seo Linda a’seinn ‘Uibhist mo Gràidh’ anns a’ phartaidh Oidche Challainn MG Alba (Talla Partaig Burgh) 2013/2014

Here is Linda singing ‘Uist mo Gràidh’ at the BBC Alba Hogmanay party (Partick Burgh Hall) in 2013/2014

Agus seo am mapa/ here is the map

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming