Ath choinneamh / Next meeting

Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail agus òraid le John Murray mu ‘Litreacheas na Tìre – Oran, Bardach is Sgeulachd

Disathairne an treas latha dhen Samhain  2018, aig 7f

AGM and talk by John Murray, Literature of the Gaelic Landscape: Song, Poem and Tale,’

Saturday 3 November 2018, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

 

 

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming