Ath choinneamh / Next meeting

Feasgar ‘Cur ceist’

Disathairne an seachdamh latha deug dhen Ghearran 2018, aig 7f

Quiz Night

Saturday 17 February 2018, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

 

 

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming