Ath choinneamh / Next meeting

Cèilidh an Earraich

le Còisir Lunnainn agus Comunn Gàidhlig Lunnainn

an t-aona latha deug de’n Chèitean 2019, 7-11f

Còmhlan-ciùil: Lochnagar

Ionad Cuimreach, 157-163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Dannsadh-biadh-crannchur-gill

tiogaidean £20 (£10, 5-18) agus mapa 

Spring Cèilidh

by the London Gaelic Choir and the Gaelic Society of London

11 May 2019, 7-11 pm

Band: Lochnagar

Welsh Centre, 157-163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Dancing-refreshments-raffle

Tickets £20 (£10, 5-18) and map