Ath choinneamh / Next meeting

Feasgar ‘Cur ceist’

Disathairne an naoitheamh latha de’n Ghearran 2019, aig 7.30f

Quiz Night

Saturday 9 February 2019, 7.30 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

 

 

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming