Ath choinneamh / Next meeting

Disathairne an naoidheamh latha de’n Gherran 2019

 

aig 7f

Saturday 9 February 2019, 7 pm

Ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn

Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden

Agus seo am mapa/ here is the map

 

 

 

 

Ma bhios sibh ann, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming