Category Archives: Foghlam Gaidhlig

Leabhar ùr le Iain Moireach – Litreacheas na Tire: Oran, Bardachd is Sgeul

(£18.99, Whittles Publishing, Dunbeath, Gallaibh, Alba: dulleag larach-lin an seo)

(S’e Iain Moireach sgriobhadair an leabhar ainmeil ‘A leughadh an dealbh-tìre Gàidhlig).’

Tha cuspair an leabhar seo (aig a bheil 65 dealbhan) aiteachan Gàidhealtachd na h-Alba mar suidheachaidhean òrain, bàrdachd agus sgeuleachdan agus ceanglaichean eadar fionnsgeòil traidiseanta Gàidhlig agus sgriobhaidean as uire

A new book from John Murray – Literature of the Gaelic Landscape: Song, Poem and Tale

(£18.99, Whittles Publishing, Dunbeath, Caithness, Scotland: web page here)

(John Murray is the author of the well-known book ‘Reading the Gaelic Landscape’)

The theme of the book (which has 65 photographs) is where songs, poems and stories have been set in the landscape of the Scottish Highlands and the connections between traditional Gaelic legend and more contemporary writing.