Ceangalaichean / links

A’ Ghàidhlig ann an Lunnainn

Tha barrachd rudan Gàidhlig a’dol ann an Lunnainn na shaoileadh tu /There is more Gaelic in London than you may know about.

Clasaichean Gàidhlig aig colaiste an City Lit, còisir Gàidhlig, seirbhisean Gàidhlig, buidheann còmhraidh Gàidhlig, mar eisimpleir/ Gaelic classes at City Lit, the London Gaelic Choir, Gaelic church services and a Gaelic conversation group, for example.

Seo na ceangalaichean / Here are the links:

Làrach-lin ùr a tha gu math feumail agus intinneach

Gaelicinlondon.net

A new website that is very interesting and useful

Gaelicinlondon.net

Coisir Gàidhlig Lunnainn / London Gaelic Choir

Facebook   Twitter

An còisir Gàidhlig as sine san t-saoghal / The oldest Gaelic choir in the world

Clasaichean do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig sa cholaiste City Lit/ Classes for Gaelic learners at City Lit photo-of-city-lit-entrance-logo

Làrach-lìn / website       Twitter

Seirbheisean Gàidhlig / Gaelic church services

Seirbheisean Caitligeach agus Pròstanach /Roman Catholic and protestant services plate

Facebook     Twitter

Còmhradh Gàidhlig Lunnainn / London Gaelic conversation groupcofaaidh-is-cabadaich

Buidheann còmhraidh beag a bhios a’ cruinneachadh ann an cafaidh

A small conversation group that meets in a café

Twitter