Ceangalaichean / links

A’Ghàidhlig ann an Lunnainn

Tha barrachd rudan Gàidhlig a’dol ann an Lunnainn na shaoileadh thu /There is more Gaelic in London than you may know about.

Clasaichean Gàidhlig aig colaist an City Lit, còisir Gàidhlig, seirbhisean Gàidhlig, buidheinn còmhraidh Gàidhlig, mar eiseamplair/ Gaelic classes at City Lit, the London Gaelic Choir, Gaelic church services and a Gaelic conversation group, for example.

Seo na ceangalaichean / Here are the links:

Coisir Gàidhlig Lunnainn / London Gaelic Choir

Facebook   Twitter

An còisir Gàidhlig as sine san t-saoghal / The oldest Gaelic choir in the world

Clasaichean airson luchd-ionnsachaidh Gàidhlig san colaiste City Lit/ Classes for Gaelic learners at City Lit photo-of-city-lit-entrance-logo

Larach-lìn / website       Twitter

Seirbheisean Gàidhlig / Gaelic church services

Seirbheisean Chaitligeach agus Phròstanach /Roman Catholic and protestant services plate

Facebook     Twitter

Còmhradh Gàidhlig Lunnainn / London Gaelic conversation groupcofaaidh-is-cabadaich

buidheann còmhradh beag a bhios a’ cruinneachadh ann an cafaidh

A small conversation group that meets in a café

Twitter