Seirbhisean Ghaidhlig Lunnainn/London Gaelic Services

Ath sheirbhis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Là na Sàbaid, an ochdamh latha de’n Sultain 2019 aig 3.30 Feasgar

Leis an Urramach Iain T. Caimbeul, Eaglais Shaor  na h-Alba, Dùn Èideann

Seo am mapa

Next Gaelic Service in Crown Court Church of Scotland (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Sunday 7 September 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Ian T. Campbell, Free Church of Scotland, Edinburgh

Sailm/Psalms

Leughaidhean/readings

Here is the map

Cur fios neo ceist / contact

Salm Gàidhlig às Eaglais Saor Alba a’Bhac