Seirbhisean Ghaidhlig Lunnainn/London Gaelic Services

Ath sheirbhis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Là na Sàbaid, an dara latha deug de’n Cheitinn 2019 aig 3.30 Feasgar

Leis an Urramach Eòghann MacGhill’Eathain, Eaglais na h-Alba, Gibraltar

Seo am mapa

Next Gaelic Service in Crown Court Church of Scotland (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Sunday 12 May 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Ewen MacLean, Church of Scotland, Gibraltar

Sailm/Psalms

103: 1-2; 103: 3-4; 128: 1-2; 128: 4-6

Leughaidhean/readings

Isaiah 55: 1-5; Eoin/John 2: 1-11

Here is the map

Cur fios neo ceist / contact

Salm Gàidhlig às Eaglais Saor Alba a’Bhac