Seirbhisean Ghaidhlig Lunnainn/London Gaelic Services

Ath sheirbhis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Cha bhith seirbheis ann ‘s a Chèitinn air sgàth na CV bhioruis. ‘S docha gum bith an ath sheirbheis air tachairt Latha na Sabaid, an trìtheamh latha deug de’n Sultain 2020.  Cuir suil air larach-linn na seirbheisean bho àm gu àm

Seo am mapa

There will be no service in May because of the coronavirus. The next service will probably be on Sunday 13 September in  Crown Court Church of Scotland (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ). Keep an eye on the Gaelic services website from time to time.

Here is the map

Cur fios neo ceist / contact

Salm Gàidhlig às Eaglais Saor Alba a’Bhac