Seirbhisean Ghaidhlig Lunnainn/London Gaelic Services

Ath sheirbhis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Là na Sàbaid, an ochdamh latha de’n Dubhlachd 2019 aig 3.30 Feasgar

Leis an Urramach Coinneach Murchach MacFhearghuis, Eaglais Shaor  na h-Alba, Am Bac, Eilean Leodhais

Seo am mapa

Next Gaelic Service in Crown Court Church of Scotland (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)

Sunday 8 December 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Kenneth Ferguson, Free Church of Scotland, Back, Isle of Lewis

Sailm/Psalms: 1: 1-2; 119: 10-12; 17: 5-6; 119: 31-32

Leughaidhean/readings: Eabhraidhich/Hebrews 11:17-12:2

Here is the map

Cur fios neo ceist / contact

Salm Gàidhlig às Eaglais Saor Alba a’Bhac